ústav materiálov
a inžinierstva kvality (umik)

Oddelenia ústavu

o nás

Ústav materiálov a inžinierstva kvality je jedným z troch ústavov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Ústav materiálov a inžinierstva kvality zabezpečuje výučbu a rozvoj študijných programov v týchto oblastiach:

 • náuka o materiáloch, fyzikálna metalurgia, fyzika tuhých látok;
 • štruktúra a vlastnosti kovových, nekovových materiálov a kompozitov;
 • fázové transformácie, tepelné a chemicko-tepelné spracovanie materiálov;
 • štruktúrna a fázová analýza konvenčných a nekonvenčných materiálov;
 • medzné stavy materiálov, korózia, degradácia materiálov a predikcia životnosti materiálov;
 • progresívne materiály, nanomateriály a moderné materiálové technológie;
 • prírodovedné a inžinierske základy tvárniacich procesov;
 • technológie foriem tvárnenia (valcovania, lisovania, ťahania, kovania a pretláčania);
 • technológie nekonvenčných foriem tvárnenia (ECAP a ECAR);
 • modelovania a simulácie konvenčných aj nekonvenčných foriem tvárnenia;
 • systémy manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich integrácia;
 • využitie informačných technológií a komunikačných prostriedkov v manažérskych systémoch;
 • zlepšovanie kvality procesov a produktov moderných organizácií v priebehu celého životného cyklu produkcie;
 • uplatňovanie pokročilých metód štatistického riadenia v organizáciách priemyslu 4.0;
 • vývoj a návrh nových produktov a realizácia radikálnych inovačných zmien v organizácii;
 • využitie vedeckých metód modelovania, simulovania a experimentovania s premennými faktormi a znakmi kvality a výkonnosti procesov.

Ústav materiálov a inžinierstva kvality vykonáva v uvedených oblastiach výskum a intenzívne spolupracuje s domácimi aj zahraničnými výskumnými inštitúciami a priemyselnými partnermi.

Hlavné oblasti pôsobenia ústavu

Naším cieľom je kvalitná a inovatívna výučba, aktívna účasť na významných projektoch a podnikateľská činnosť. 

Zabezpečujeme inovatívnu výučbu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania: bakalárskom (Bc.), inžinierskom (Ing.) a doktorandskom (PhD.).

Aktívne sa podieľame na základnom aj aplikačnom výskume, riešime výskumné úlohy a participujeme na mnohých výskumných projektoch.

Vykonávame podnikateľskú a hospodársku činnosť, spolupracujeme s našimi priemyselnými partnermi na základe zmlúv o hospodárskej činnosti.

súvisiace odkazy

adresa

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Ústav materiálov a inžinierstva kvality

Letná 1/9

042 00 Košice-Sever

Slovenská republika

Kontakt

Sekretariát

Mária Lacková

umik.fmmr@tuke.sk

+421 55 602 2769

 

 

© Ústav materiálov a inžinierstva kvality, FMMR, TUKE. Všetky práva vyhradené.

Vytvoril: Miloš Matvija, 2022